Originaliteitscommissie

Het Lemster Sk没tsje in 1993

In de tachtiger jaren (1987) van de vorige eeuw stelde de SKS een 'Originaliteits Kommisje' in, met Douwe Sieswerda, Albert van Akker en Sake Eekma, die erop moest toezien dat de deelnemende sk没tsjes zo origineel mogelijk aan de start verschenen.

De 'Originaliteits Kommisje' werd in 1994 omgedoopt tot Commissie Amels. En in 2000 werd dit Commissie 2000. Het SKS bestuur vond in 2012 het gezien de historie passend dat de naam Douwe Amels (1924-2011) weer aan de onderhavige commissie werd verbonden. Vandaar dat na de ALV de Commissie 2000 weer de oude naam Kommisje Amels kreeg.

In het archief van de SKS (bewaard bij Tresoar in Leeuwarden) bevindt zich het verslag van deze commissie uit 1993, waarbij als bijlage tekeningen met alle maten van de 14 sk没tsjes zijn toegevoegd.
De commissie motiveert deze inventarisatie als volgt:

De Originaliteits Kommisje heeft gemeend om na 6 jaar van haar bestaan de huidige stand van zaken bij alle 14 sk没tsjes te moeten vastleggen.
Het streven was daarbij gericht op:

鈥 hoe zijn de sk没tsjes nu werkelijk, dus niet goed/fout, maar de werkelijkheid;
鈥 wat zijn nu de verschillen t.o.v. elkaar;
鈥 wat is nog 'oud' en wat 'nieuw', b.v. afm. roef, ruim, aanzichten, etc. en wat willen we in de toekomst zeker behouden;
鈥 inzicht geven aan ons zelf en bestuur over de details van de sk没tsjes, zodat ter zake gediscussieerd kan worden over eventuele aanpassingen van normen en eisen;
鈥 bij overleg met schipper en eigenaar ondersteuning door feiten;


Hieronder zijn het verslag van de commissie en alle bijlagen te bekijken.

Rapportage Originaliteits Kommisje 1993

Rienk Ulbesz (Leeuwarden)
d' Halve Maen (Drachten)
Emanuel (Earnew芒ld)
Twee Gebroeders (Langweer)
De Twee Gebroeders (Drachten)
Sneeker Pan (Sneek)
Vriendschap (Bolsward)
S煤dwesthoek (Stavoren)
Oeral Th煤s (Joure)
It Doarp Huzum (Huizum/Leeuwarden)
Klaas van der Meulen (Woudsend)
Gerben van Manen (Heerenveen)
It Doarp Grou (Grou)
Lemster Sk没tsje (Lemmer)


Laatst gewijzigd op: 6 december 2016

ga naar onze facebookpagina